Wat gaan we doen

Inleiding

Het wereldwijde Transition Town (TT) concept gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. Het doet een beroep op de eigen inzichten, creativiteit en ervaringen van gewone mensen.
Kortom: Transition Towns gaan over de kracht van de lokale gemeenschap.
Een gemeenschap die minder energie en grondstoffen gebruikt.

Zowel de klimaatcrisis als de afnemende beschikbaarheid van goedkope olie (piekolie) dwingt onze maatschappij tot een snelle transitie, weg van fossiele brandstoffen. Zoiets betekent een grote omslag op vrijwel alle vlakken in onze samenleving. Dat kan alleen met brede steun onder de bevolking.

Niet afwachten, maar zelf aan de slag. Een veranderingsproces dat vanuit burgers zelf wordt geïnitieerd, laat die transitie wortel schieten in de maatschappij en maakt het draagvlak ervoor zichtbaar.

Stichting Transition Town Vollenhove
Stichting Transition Town Vollenhove is een  zelfstandige stichting en maakt deel uit van een internationaal netwerk van dorpen en steden. Op deze manier kan kennis en ervaring worden gedeeld.

Wij willen samenwerken met bestaande organisaties, netwerken, verbindingen leggen. Bovenal willen we de inwoners zelf activeren. Een duurzaam Vollenhove heeft weinig kans van slagen wanneer het niet gedragen wordt door de inwoners zelf.

De komende jaren zal de focus liggen op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het onderhoud van de tuin.
We gaan op zoek naar nieuwe vrijwilligers en initiëren nieuwe projecten dichtbij.
Maar wij zetten ook in op bewustwording en willen de mensen opnieuw samenbrengen.
Juist nu, in deze onzekere tijden van Corona, waar het lijkt alsof mensen elkaar een beetje verloren zijn, willen wij inzetten op saamhorigheid.

Termijn van dit beleidsplan

De termijn van dit beleid beslaat 2 jaren. 2020-2022

 

Missie en Visie Transition Town

Transition Town Vollenhove wil de inwoners motiveren, inspireren en te ondersteunen als zij een transitie initiatief overwegen.

Wat Stichting Transition Town Vollenhove graag wil bereiken is dat er een krachtige samenleving ontstaat, waarin mensen tijd en respect voor elkaar hebben, elkaar lokaal ondersteunen met kennis en kwaliteiten.
Dat er aandacht en zorg voor elkaar is en bewustwording voor milieu en gezondheid.
Een gemeenschap die een positieve toekomst tegemoet kan zien, waarin we het met elkaar goedkoper, leuker en gezonder maken.

De stip op de horizon: wij hebben een hechte gemeenschap in Vollenhove die bewust is van ons huidige klimaat en leefomgeving. Wij verspillen geen voedsel en gaan zuinig en anders om met energie.

Doelstelling

Transition Town Vollenhove wil inwoners van Vollenhove betrekken, motiveren en inspireren zodat wij in gezamenlijk zorgen voor minder gebruik van energie en grondstoffen.
Wij willen de saamhorigheid vergroten en mensen bewust laten worden van de huidige situatie van ons klimaat.

Strategie

Hoe gaan wij dit doel bereiken? Wij gaan kleinschalige activiteiten organiseren en nieuwe netwerken aanboren. We zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners. Dit alles om ons doel te behalen.

Professionalisering: samen met een professional zorgen wij dat al onze basisdocumenten ge update worden. Dit beleidsplan is onderdeel daarvan. Daarnaast wordt de website gemoderniseerd, komt er een social media plan, marketingplan en zullen nieuwe projecten worden geïnitieerd. Zo heeft het bestuur weer een stevige basis en kan met een gerust hart op weg naar de toekomst.

Kruidenwandelingen: Wij willen in 2021 op jaarbasis 10 kruidenwandelingen organiseren waarbij wij deelnemers leren dat voedsel niet alleen in de winkel verkrijgbaar is, maar vaak bereikbaar is in onze eigen omgeving: het bos.

Taal in de Tuin: door middel van een samenwerking met Taalpunt willen wij inwoners die de taal niet machtig (genoeg) zijn ondersteunen door samen in de tuin te werken.

Social Sofa: wij willen in Vollenhove één of meerdere social sofa’s plaatsen waarbij er ook aandacht zal zijn voor duurzame verlichting, een oplaadpunt voor fietsers etc. Het realiseren van dit project doen wij in samenwerking met Plaatselijk Belang Vollenhove.

Lezingen en workshops: dit gaan wij vanaf 2021 weer volop oppakken. We gaan terug in de tijd en zullen onder andere de lezing ‘Medicinale Wiet’ uit de kast pakken en opnieuw presenteren. Wij gaan op zoek naar inspirerende sprekers en kunnen hiervoor gebruik maken van de locatie van Stichting Jy in Vollenhove.

Permacultuurtuin: de tuin wordt opgeknapt en weer opengesteld voor Soep en Vuurdagen, open dagen en voor leerlingen van het basisonderwijs.

Om dit alles te bereiken hebben wij nieuwe vrijwilligers nodig. Hiervoor wordt een campagne uitgezet en zullen de vacatures worden geplaatst op de daarvoor bestemde website van Sociaal Werk de Kop.

Huidige situatie

Vanwege de pandemie, Covid-19 zijn de activiteiten van Transition Town op een laag vuurtje komen te staan. Vrijwilligers konden niet meer helpen in de tuin en bijeenkomsten konden niet worden georganiseerd.
Dat had zeker invloed op het bestuur en zij zijn op zoek gegaan naar professionele ondersteuning om zo weer nieuw elan in de stichting te brengen.
Mede dankzij een bijdrage vanuit de provincie kunnen wij de stichting professionaliseren.
Er ligt nu een nieuw beleidsplan, de site wordt aangepakt, er komt vrijwilligersbeleid, beleid op social media en meer. Met al deze documenten staan wij straks weer stevig op de voeten.

De tuin lag er troosteloos bij en vanwege meerdere factoren hebben wij een beroep gedaan op het Vitaliteitsfonds van de gemeente Steenwijkerland. Ten tijde van het schrijven van dit beleidsplan is niet duidelijk of er een toekenning komt.

Vanwege het gebrek aan een 3e bestuurslid zijn wij de ANBI status kwijtgeraakt. Wij willen in 2020-2021 in ieder geval 1 extra bestuurslid werven maar de voorkeur gaat uit naar 2 nieuwe bestuursleden.
Wanneer dit gerealiseerd is, zullen wij de ANBI status weer aan kunnen vragen.

Kortom: de stichting is toch wel door een dal gegaan maar met de ondersteuning van een professional en financiële bijdragen kunnen wij met goede moed de toekomst tegemoet zien.

Toekomst

Wij zien de toekomst weer positief tegemoet. Met een goede en stevige basis zijn wij toekomstbestendig.
Natuurlijk draagt de opdracht naar gemeenten hier aan bij. Te denken valt aan de Regionale Energie Strategie; een bod wat regio’s dienen te maken. Wat wordt er aan energie opgewekt en wat is nodig in die regio.
Zonnepanelen en windenergie zullen onderdeel gaan worden van onze samenleving.
Daarnaast is in de gemeente Steenwijkerland een beleid opgesteld over biodiversiteit, zijn er bewustwordingscampagnes en voorzieningen voor inwoners die willen verduurzamen.

Ook wordt er binnen onze gemeente gewerkt aan Smart Mobility: hoe kunnen wij ons duurzaam verplaatsen. Onderdeel hiervan is onder andere het laadpalenplan.
Al deze ontwikkelingen zijn belangrijk, ook voor onze stichting.

Wij gaan op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners om onze visie breder te delen.

Bestuur en organisatie

Het huidige bestuur bestaat uit:
Marja Geerdink, voorzitter
Ilja Oosterhof, secretaris
Aletta Makken, penningmeester

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Organisatiegegevens:

Transition Town Vollenhove
D. v.d. Arestraat 7
8325 GJ Vollenhove

Mailadres  info@transitiontownvollenhove.nl

 

Rekeningnummer NL72 RABO 0310 7863 71

KvK-nummer  66308453

RSIN/fiscaal belastingnummer  856488185

Beloningsbeleid  Er is geen beloningsbeleid van toepassing.

 

Vrijwilligers

De stichting heeft een minimum aan vrijwilligers die zich inzetten voor onder andere de permacultuurtuin.
Wij willen in 2020-2021 minimaal 20 nieuwe vrijwilligers werven.
Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding maar wij organiseren eens per jaar een gezamenlijke activiteit voor die mensen die zich vrijwillig hebben ingezet voor de stichting.

Financiën

De stichting beschikt niet over eigen vermogen en is geheel afhankelijk van donaties, subsidies en fondsen.
Het mag duidelijk zijn dat er ook financiën nodig zijn voor overheadskosten zoals kantoorkosten, campagne en flyermateriaal en overige. De stichting probeert deze uitgaven zo klein mogelijk te houden.

Voor het organiseren van de geplande activiteiten is in totaal ruim € 10.000 op jaarbasis nodig. Dit is exclusief het project Taal in de Tuin die naar schatting zo’n € 30.000 gaat kosten per jaar. Dit komt mede omdat voor dit project de inzet van een betaalde coördinator noodzakelijk is.

Werven van financiën

Daar waar mogelijk proberen wij via beschikbare subsidies en fondsen onze projecten gefinancierd te krijgen, echter geeft dit geen garantie voor de toekomst.
Donaties zijn altijd welkom en wij proberen onze donateurs op passende wijze te bedanken voor een bijdrage.
Donateurs kunnen, wanneer zij wensen, een bestemming voor hun donatie kenbaar maken.

De jaarrekening wordt jaarlijks gepubliceerd op de website.